Use Health Care / Kōjerbal Jikin Taktō

Laajrak in Abboinmen

Kōm̗m̗ane juon Abboinmen

N̄an kōm̗m̗ane juon abboinmen in taktō:

 1. Ain aolep mel̗el̗e ko remenin aikuj, āinwōt kaat in injuren in taktō eo am̗ (n̄e ewōr juon am̗). 
 2. Kūrl̗o̗k opiij an taktō eo am̗ im ba n̄an er ke kwōj kōn̗aan jikejuul̗i juon abboinmen. Ba n̄an er el̗an̄n̄e kwaikuji juon rukook.
 3. Kōmel̗el̗eikl̗o̗k er ta wūnin am̗ aikuj in loe juon taktō.  
 4. Je etan taktō eo kwōj pojen loe koba raan eo, awa, kab atōrej in abboinmen eo am̗.  

Pojak n̄an Abboinmen eo Am̗

Kepooj men otemjej kwōnaaj aikuji m̗oktal̗o̗k n̄an jipan̄ eok bōk el̗ap tōprak jen abboinmen eo am̗.

Ain jabdewōt men kwomaron̄ naaj aikuji.

Bōktok men kein n̄an abboinmen eo am̗:  

 • Juon ID ewōr pija ie (el̗an̄n̄e ewōr juon am̗) 
 • Kaat in injuren in taktō eo am̗ (el̗an̄n̄e ewōr juon am̗) 
 • Laajrak in wūno ko kwōj būki (wūno ko taktō ej jeiki im kōmālim an m̗ōn kawūno eo liwaj im wūno ko kwomaron̄ kajju wiaiki ilo ejjel̗o̗k kōmālim jen taktō). Lale bwe laajrak eo am̗ en kaalikkar ewi jon̄an im ewi ikkutkut in am̗ būki.
 • Juon laajrak (āt ko im talboon nōm̗ba ko) in jabdewōt taktō ro jet kwōj taktō ippāer
 • Peba im peen n̄an ebbōk note ak je mel̗el̗e ko raorōk jen taktō eo

Make a list of your questions and concerKōm̗m̗ane juon laajrak in kajjitōk im abn̗ōn̗o ko am̗. 

Je juon̄ laajrak in kajjitōk ko n̄an taktō eo am̗, ekoba jabdewōt men kwōj abn̗ōn̗ō kake. Epidodo am̗ nej mel̗o̗kl̗o̗k in kajjitōk ilo iien eo kwōj loe taktō eo am̗. Laajrak in enaaj jipan̄ kakememej eok. 

Etal nan Abboinmen Eo

Ewōr jet abboinmen ko emaron̄ wōr ial n̄an i ilo ejel̗o̗k wōn̗en. Kirl̗o̗k 211 ak lale arkansas211.org n̄an am̗ karōk ien am̗ iuwe.

.

Ilo Abboinmen Eo Am̗

Emaron̄ ban lukkuun lap am̗ iien ippān taktō ak nōōj eo am̗. Men ko rejipan̄ bwe kwōn bōk el̗ap tōprak jen iien taktō in am̗ ekoba:

 • Kwal̗o̗k m̗ool. Taktō ak nōōj eo am̗ eaikuj mel̗el̗e n̄an jipan̄ eok. Kwal̗o̗k m̗ool kōn men kein āinwōt:
  • Ta kwōj kan̄i
  • N̄e kwōj kōbaatat 
  • Kōjerbal wūno ko rekkajjoor 
  • Immigration status ak kadkad eo am̗ āinwōt juon rilikin ilo Amedka in.  Waanjon̄o̗k, n̄an armej in M̗ajel̗, status eo aer ej legal alien n̄e rejjan̄in erom U.S. citizen 
  • Wāwein mour eo am̗ ilo kapijukunen
 • Kajjitōk aolep kajjitōk ko kwar jeiki m̗okta jen abboinmen eo am̗. 
 • Kajjitōk bwe ren kōmel̗el̗eik eok jabdewōt men kwōjjab mel̗el̗e kake. 
 • El̗an̄n̄e kwōj l̗ōmn̗ak ke rejjab mel̗el̗e am̗ kōnono, ba n̄an er. Innem kōmel̗el̗eik er ta eo kwōj ba bar juon alen. 
 • El̗an̄n̄e rej ba kwōn bōk juon kain wūno ak juon karōk im pepe me ejjab po būruom̗ kake, ba n̄an er. Emaron̄ bar wōr ippāer wāwein ko jet
 • Ebbōk note ak je men ko rej kōnono kaki bwe kwōn jab aikuj kememej aolep men. 

M̗okta jen am̗ em̗m̗akūt, jel̗ā ta ko kwōj aikuj kōm̗m̗ani bwe kwōn ājmour. Kajjitōk ippān taktō eo am̗: 

 • Ta lukkuun jorrāān eo ippa? Men in enaaj jipan̄ eok bwe kwōn jel̗ā ta eo ej wal̗o̗k n̄an ājmour n̗e am̗. Kwōj aikuj in jel̗ā ta jorrāān eo m̗okta jen am̗ maron̄ kōm̗anm̗anl̗o̗k̗̗.  
 • Ta ij aikuj kōm̗m̗ane? Men in enaaj jipan̄ eok kōm̗m̗ane ta eo kwōj aikuj kōm̗m̗ane n̄an em̗m̗anl̗o̗k eo an ājmour n̗e am̗. Lale bwe en wōr juon am̗ plan ak karōk im pepe im kwōn jel̗ā ta kwōj aikuj in kōm̗m̗ane iien eo wōt kwōj jeblaak jen opiij an taktō eo. 
 • Etke ejaam̗ aorōk n̄an eō bwe in kōm̗m̗ane men in? El̗an̄n̄e kwōnaaj mel̗el̗e wāwein an wūno ak juon oktak in m̗akūtkūt maron̄ kōm̗m̗an bwe kwōn ājmour l̗o̗k, innem enaaj l̗apl̗o̗k am̗ kōn̗aan kōm̗m̗ani wāwein ko bwe kwōn kōjparok im kōkōm̗anm̗anl̗o̗k am̗ ājmour.

Ālikin Abboinmen Eo Am̗ 

Lien eo wōt kwōtōprakl̗o̗k m̗weo jen abboinmen eo am̗:

 • L̗oor aolep kōmel̗el̗e ko taktō ak nōōj eo am̗ ekar liwaj n̄an eok. 
 • El̗an̄n̄e ewōr am̗ kajjitōk ko, kūrl̗o̗k taktō eo am̗ im kajjitōk. 
 • El̗an̄n̄e kwōj en̄jake ke wūno ko rej kōm̗m̗an oktak ko ippam̗ im rejjab em̗m̗an, kūrl̗o̗k taktō eo am̗. 
 • Etal im pād ilo jabdewōt abboinmen in bar ro̗o̗l l̗o̗k ko